kind en ko praktijk voor kinderpsycholgie in utrecht

Drs. Minouk Timmers
06 - 414 70667
info@kindenko.nl

Privacy beleid

 

Psychologiepraktijk Kind & Ko hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe Psychologiepraktijk Kind & Ko omgaat met persoonsgegevens, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op:

  1. de (potentiële) cliënten van wie Psychologiepraktijk Kind & Ko;
  2. bezoekers aan Psychologiepraktijk Kind & Ko;
  3. bezoekers van de website van Psychologiepraktijk Kind & Ko, www.kindenko.nl.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Psychologiepraktijk Kind & Ko verwerkt persoonsgegevens die:

 

Doeleinden verwerking

Psychologiepraktijk Kind & Ko verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

Rechtsgrond

Psychologiepraktijk Kind & Ko verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de gemeente, de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

Verwerkers

Psychologiepraktijk Kind & Ko kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychologiepraktijk Kind & Ko persoonsgegevens verwerken. Psychologiepraktijk Kind & Ko sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

 

Verstrekking aan derden

Psychologiepraktijk Kind & Ko deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) nodig is of als dit voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Psychologiepraktijk Kind & Ko deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

 

Binnen de EU

Psychologiepraktijk Kind & Ko verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Beveiliging

Psychologiepraktijk Kind& Ko gaat zorgvuldig om met privacy. In de eerste plaats is de website beveiligd met een zogenaamd SSL certificaat. Dit kunt u controleren door bovenin de browser te kijken.

Verder vragen we u altijd toestemming; wij zullen u bijvoorbeeld eerst om (schriftelijke) toestemming vragen voor informatie aan of overleg met uw huisarts. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat natuurlijk kenbaar maken, want er wordt niets overlegd als u dat niet wilt. Aan anderen, zoals directe familie, wordt eveneens alleen informatie over u verstrekt na uw uitdrukkelijke toestemming.
Van uw behandeling wordt een dossier bijgehouden, waarin alle belangrijke gegevens over de behandeling worden vastgelegd. U heeft recht op inzage in uw dossier en recht op een kopie van officiële verslagen en brieven. Er zijn hierbij wel beperkingen. U mag bijvoorbeeld, in het geval van relatietherapie, niet de gegevens inzien van uw partner, tenzij deze uitdrukkelijk toestemming geeft. Ouders mogen het dossier van hun kinderen, jonger dan twaalf jaar, inzien.
Tussen twaalf en zestien jaar kunnen zowel ouders als kind inzage krijgen; een kind kan wel bezwaar maken tegen inzage. Vanaf zestien jaar heeft cliënt een zelfstandig recht op inzage.
Mochten gegevens onjuist zijn, dan heeft u het recht om deze te laten verbeteren, aanvullen of verwijderen. Niemand anders dan u zelf en uw psycholoog mag uw dossier inzien. Anderen mogen uw dossier alleen inzien, als u schriftelijk toestemming geeft. U kunt deze toestemming later ook weer blokkeren. Zelfs na het overlijden van een cliënt hebben derden geen recht op inzage in het dossier.

 

Bewaren van gegevens

Psychologiepraktijk Kind & Ko bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Zorginhoudelijke gegevens, inclusief uw aanmeld- en persoonsgegevens, worden door Psychologiepraktijk Kind & Ko bewaard gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en - overeenkomstig de WGBO - daarna tot 15 jaar na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar van de aangemelde cliënt. Psychologiepraktijk Kind & Ko werkt met papieren dossiers, administratieve gegevens en verslaglegging. Na het bereiken van de leeftijd van 34 jaar van de aangemelde cliënt worden al deze gegevens vernietigd. 

 

Wijzigingen privacyverklaring

Psychologiepraktijk Kind & Ko kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van deze verklaring wordt op de website van Psychologiepraktijk Kind & Ko gepubliceerd. Het is verstandig deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

Rechten en klachten

U hebt het recht Psychologiepraktijk Kind & Ko te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Psychologiepraktijk Kind & Ko door een bericht te sturen.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt hierover direct contact opnemen met Psychologiepraktijk Kind & Ko. Komen wij er samen niet uit, dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met Psychologiepraktijk Kind & Ko op.

 

Contactgegevens

Psychologiepraktik Kind & Ko

Taalstraat 65

5261 BB  Vught

info@kindenko.nl

kinderpsycholoog ‘s-Hertogenbosch, Vught, Tilburg, Utrecht